Bài luận tiếng anh về mạng internet

Khi mà xã hội phát triển như bây giờ thì không thể không nhắc đến sự đóng góp vô cùng to lớn, của mạng internet được, vậy internet đã mang đến cho chúng ta những lợi ích gì, thì bạn hãy tham khảo bài luận tiếng anh về mạng internet dưới đây nhé.

Bài luận tiếng anh về mạng internet

Internet has dominated our modern life. It is true that we are in the digital era and the internet has been making our life easier and more convenient thanks to its enormous contribution to communicating and information sharing among the people of the world. The internet is a powerful tool providing the human race with some advantages. Still, it also contains its disadvantages.

Internet đang thống trị cuộc sống hiện tại của chúng ta. Chúng ta thật sự đang sống trong kỷ nguyên kỷ thuật số và internet đang làm cho đời sống của ta ngày càng dễ dàng và thuận tiện hơn nhờ vào sự đóng góp to lớn của nó cho việc chia sẻ thông tin và liên lạc với thế giới. Internet là một công cụ đem lại cho loài người nhiều thuận lợi, nhưng nó cũng có nhiều bất lợi.

Bài luận tiếng anh về mạng internet

Bài luận tiếng anh về mạng internet

Concerning good things that the internet brings to the world, firstly, it facilitates communication in virtually any corners of the world. Nowadays, with great development of social network and e-mail, it is possible to send a message to any parts worldwide or have a face-to-face call with anyone globally. Furthermore, internet offers humans access to a wide range of information. There is no doubt that internet is a virtual treasure trove of information. Almost any kind of information on any topic under the sun is available on the internet, and with the assistance of search engines, such as Google, Yahoo or Bing!, people can easily access and exploit those information easily. Moreover, internet is an abundant source of entertainment. For example, people with good supports of the internet can play a lot of games, have a wide range of music to listen, read books without going to the library and watch movies without hiring a DVD.

Nói về những điều tốt mà internet mang lại cho thế giới, đầu tiên là nó làm cho việc liên lạc thuận lợi và dễ dàng thực hiện hơn trên toàn thế giới. Ngày nay, với sư phát triển vượt bậc của các mạng xã hội và thư điện tử, việc gửi thư tới bất kì đâu hay gọi điện mặt đối mặt cho bất kì ai trên toàn thế giới là điều có thể làm được. Hơn nữa, internet còn cho loài người quyền truy cập vào một lượng thông tin khổng lồ. Gần như bất kì thông tin thuộc bất kì chủ đề gì trên trái đất này đều có trên internet, và với sự trợ giúp của các cỗ máy tìm kiếm như Google, Yahoo và Bing!, chúng ta có thể truy cập và khai thác dễ dàng các thông tin đó. Ngoài ra, internet là một nguồn giải trí dồi dào. Ví dụ, con người với sự hỗ trợ cực kì tốt từ internet có thể chơi rất nhiều loại trò chơi, họ có thể nghe rất nhiều thể loại nhạc, đọc sách mà không cần đến thư viện mượn và xem phim mà không cần đi thuê băng đĩa.

However, for all its advantages, the internet has its negative aspects too. First, it badly affects the communication skills of humans. People currently tend to communicate with others via internet, so their ability to talk face by face with others is getting weak. Second, with a large amount of available information on the internet, people seem to lose their ability of logical thinking. It is obvious that humans nowadays are too lazy to use their brain when problems occur, because they already have Google. Last but not least, internet occupies most of the time of children. Since the birth of online games, many physical and outdoor activities of children have been absent.

Tuy nhiên, ngoài những mặt tốt kể trên, internet cũng tồn tại nhiều mặt trái. Đầu tiên, nó ảnh hưởng rất xấu lên kỹ năng giao tiếp của con người. Chúng ta gần đây thường nói chuyện thông qua internet, cho nên khả năng giao tiếp trực tiếp mặt đối mặt với người khác của ta đang dần yếu đi. Tiếp theo, với một lượng lớn thông tin có sẵn trên internet, mọi người dường như đang mất dần đi khả năng tư duy logic của mình. Rất rõ ràng rằng con người ngày nay rất lười sử dụng não để suy nghĩ khi gặp vấn đề, bởi vì họ đã có Google. Cuối cùng, internet chiếm rất nhiều thời gian của lũ trẻ, nên chúng không còn dành thời gian nhiều cho những hoạt động thể chất và hoạt động ngoại trời kể từ khi trò chơi trực tuyến xuất hiện.

In conclusion, although there are many advantages that people can make use of the internet, particularly its information access, communication virtual bridge and entertainment channels, this powerful tool also exists many ugly sides that humans should be aware, specifically communication, logical thinking and physical health weaknesses. However, instead of making internet a taboo, we should learn how to use it properly and educate our children to utilize it for their benefits.

Tóm lại, mặc dù có rất nhiều lợi ích mà chúng ta có thể tận dụng từ internet, như quyền truy cập thông tin, cầu nối giao tiếp trực tuyến và các kênh giải trí, nhưng công cụ quyền lực này cũng tồn tại nhiều mặt tiêu cực mà con người nên thận trọng, cụ thể như việc khả năng giao tiếp, tư duy và sức khỏe bị giảm sút. Tuy nhiên, thay vì coi nó là xấu, chúng ta nên học cách sử dụng internet cho đúng và giáo dục con em mình sử dụng nó phục vụ cho lợi ích của chúng.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

array(0) { }