Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-tabs.php on line 193

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-recentposts.php on line 169

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-relatedposts.php on line 177

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-popular.php on line 206

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-catposts.php on line 167

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions.php on line 912
Bài 4 : Quy tắc so sánh của tính từ ( comparison of adjectives ) - Học tiếng anh giao tiếp nhà hàng

Bài 4 : Quy tắc so sánh của tính từ ( comparison of adjectives )

I.So sánh bằng ( Comparison of Equality )
+Câu khẳng định và câu hỏi : as + adj + as.
vd : Nam is as tall as Ba….Is Nam as tall as Ba ?
+Câu phủ định : Not so + adj + as.
vd : Nam is not as tall as Ba
II.So sánh kém.
+ Less = adj + than.
vd : English is less difficult than Russian.
( Tiếng anh không khó bằng tiếng Nga )
* chú ý : dạng ” not so …. as ” thường đc dùng hơn dạng trên.
vd : He is not so clever as i thought he was
( anh ta không thông minh như là tôi nghĩ )
III.So sánh hơn
+ tính từ ngắn ( một hoặc 2 âm tiết ) : adj + er + than.
Nam is taller than Ba
+ tính từ dài : more + adj + than.
vd : English is more difficult than Russian.
* chú ý : một số tính từ ở dạng so sánh hơn
a. heavy => heavier , happy => happier
” y ” sau phụ âm chuyển thành ” ier ”
b.hot => hotter , big => bigger
tính từ tận cùng bằng một nguyên âm + một phụ âm khi chuyển sang so sánh hơn thì thêm một phụ âm + er.
* MỘT SỐ TỪ CÓ DẠNG SO SÁNH HƠN ĐẶC BIỆT
Good ( Well ) => better
Bad => worse
Little => Less
Many , Much => more
Far => farther , further
Old => Older , Elder
Late => Later , latter
IV.So sánh cao nhất
Tính từ ngắn : the + adj + est.
vd : February is the shortest month of the year
Tính từ dài : the most + adj.
vd : he is the most diligent of all the boys
* So sánh kém nhất.
Tất cả các tính từ + the least + adj.
vd : Ba is the least tall of the family
V.Bài Tập
1.so sánh bằng.
+The moon is not…the sun ( bright )
+Autumn is … Summer ( pleasant )
+are you…your friend ( strong ) ?
2.so sánh hơn.Đặt câu với những từ dưới đây.
+ Boys , girls ( strong )
+A train , a bus ( slow )
+Lan , Huong ( old )
+Summer , Spring ( hot )
3.So sánh hơn nhất.
+Summer is ( hot ) month in a year
+Autumn is ( pleasant ) season of the year.
+Nam is ( intelligent ) of Mr.Minh’s sons.
+Ba is ( bad ) boy at English in my class
Mọi người xem và làm bài tập ứng dụng nhé !!
Good Evening !!!!!”

 

Nội dung khác liên quan:

>> Cách dùng Almost

>> Những động từ phải đi trước động từ thêm “ing”


Notice: compact(): Undefined variable: limits in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

array(0) { }