Dùng câu cảm thán

Dưới đây là một số câu cảm thám bạn có thể lưu lại và sử dụng trong những trường hợp phù hợp nhé!

câu cảm thán

“1. What + a/ an + Adj/adv + N!/ What + a/an +Adj/adv + N + S+ V

Tuỳ trường hợp, chúng ta có thể thay đổi công thức này, thí dụ với danh từ không đếm được hoặc số nhiều thì không có a/ an, hoặc có những danh từ bản thân đã đủ nghĩa, có thể không cần thêm tính từ.
—Sẽ không bàn tới mấy câu cảm thán không lịch sự lắm trong tiếng anh nhé!

VD: What a nice day! – Thật là 1 ngày đẹp trời

What a great day I had! – Thật là 1 ngày tuyệt vời mà tôi có! ( hết ngày rồi nên had – quá khứ)

2. How + Adj/adv + S + V /Be
How cute she is! – Cô ấy dễ thương quá!
How well she sings! – Cô ấy hát hay quá!”

 

Nội dung khác liên quan:

>> Các động từ theo sau là V-ing, To-verb, hoặc V-bare

>> Khi nào cần gấp đôi phụ âm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

array(0) { }