FUNNY STORY – TRUYỆN CƯỜI

“””A lawyer was on vacation in a small farming town. While walking through the streets on a quiet Sunday morning, he came upon a large crowd gathered by the side of the road.

Một luật sư đi nghỉ tại 1 thị trấn nông thôn nhỏ. Trong khi đang đi trên đường vào 1 sáng chủ nhật yên ả, anh ấy gặp 1 đám đông lớn đang tụ tập trên lề đường

Going by instinct, the lawyer figured that there was some sort of auto collision. He was eager to get to the injured parties but couldn’t get near the car. Being a clever sort, he started shouting loudly, “”Let me through! Let me through! I am the son of the victim.””

Theo bản năng, vị luật sự đoán rằng có 1 vụ tai nạn xảy ra. Anh ta hăm hở tới chỗ người bị thương nhưng không thể tới gần xe. Bởi vì khá thông mình, anh ta bắt đầy hét lớn: “” Cho tôi qua! Cho tôi qua! Tôi là con trai của nạn nhân””

The crowd made way for him. And lying in front of the car was a dog.””

Đám đông nhường chỗ cho anh ta. Và nằm trước chiếc xe là 1 con chó.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

array(0) { }