Gifts for Mother – Những món quà tặng mẹ

“Three sons left home, went out on their own and prospered. They discussed the gifts they were able to give their elderly mother.

Ba người con trai rời gia đình ra đời lập nghiệp và đều thành đạt. Họ bàn với nhau về những món quà mà họ có thể dành tặng cho người mẹ già của mình.

The first son said: “ I built a big house for our mother”

Người con trưởng nói: “ Anh sẽ xây cho mẹ chúng ta một ngôi nhà lớn.”

The second son said: “ I sent Mom a Mercedes with a driver.”

Người con thứ hai nói: “ Còn em sẽ gửi cho mẹ một chiếc Mercedes và một tài xế.”

The third son said: “ You remember how our mother enjoys reading the Bible. Now she can’t see very well. So I sent her a remarkable parrot that recites the entire Bible. The Elders at the church spent twelve years to teach him. Mama just has to name the chapter and the verse and the parrot recites it.”

Người con thứ ba nói: “ Các anh có còn nhớ là mẹ chúng ta thích đọc Kinh thánh như thế nào không. Mà bây giờ mắt mẹ không được tốt lắm. Bởi vậy em sẽ gửi cho mẹ một con vẹt đặc biệt, nó có thể đọc thuộc lòng toàn bộ Thánh kinh. Những người cao tuổi ở nhà thờ đó đã mất mười hai năm để dạy nó. Mẹ chỉ cần nêu tên chương mục là con vẹt sẽ đọc cho mẹ nghe.”

Soon thereafter, their mother sent out her letters of thanks.

Sau đó không lâu, người mẹ gửi cho họ những bức thư cảm ơn như sau:

“William,” she wrote, “ the house you built is so huge. I live in only one room, but I have to clean the whole house.”

“William,” bà viết, “tòa nhà con xây quá rộng. Mẹ chỉ ở mỗi một phòng, nhưng phải lau dọn cả ngôi nhà.”

“Arnold, she said, “ I am too old to travel. I stay most of the time at home so I rarely use the Mercedes. That driver is so rude, he is a pain!”

“Arnold, mẹ quá già để đi du lịch. Mẹ gần như ở nhà suốt ngày nên rất hiếm khi mẹ dùng chiếc Mercedes. Gã tài xế đó rất thô lỗ, hắn là một nỗi khổ tâm của mẹ!”

“But David,” she said, “ the chicken was delicious”

“Nhưng David, con gà đó thì rất ngon.””

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

array(0) { }