Học tiếng Anh qua các câu song ngữ (P6)

“Có còn hơn không.
Something Better than nothing
If you cannot have the best, make the best of what you have
Lời nói không đi đôi với việc làm.
Do as I say, not as I do
Sinh sự, sự sinh.
Don ‘t trouble trouble till trouble trouuubles you
Rượu vào, lời ra.
Drunkness reveals what soberness conceallls
Tránh voi chẳng xấu mặt nào.
For mad words, deaf ears.
Thánh nhân đãi kẻ khù khờ.
Fortune smiles upon fools
Trời sinh voi, sinh cỏ.
God never sends mouths but he sends meat
Phòng bệnh, hơn chữa bệnh
prevention is better than củe”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

array(0) { }