WordPress database error: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_42d_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`


Warning: mysqli_query(): (HY000/1): Can't create/write to file '/tmp/#sql_42d_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device") in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1924

WordPress database error: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_42d_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND tr.object_id IN (7122) ORDER BY t.name ASC

Bài luận tiếng anh về năng lượng gió

Bài luận tiếng anh về năng lượng gió

Wind is a resumed energy source and it does not produce toxic substances such as fossil fuels. This is one of the most efficient forms of energy, it can become one of the main energy sources for future generations. Although wind power has many advantages, it also has its own limitations.
Wind energy has been used since the rice agriculture time. As we know, human have used wind power to move sailboats or air balloons, in addition to wind energy used to create mechanics thanks to windmills.

Bài luận tiếng anh về năng lượng gió

Bài luận tiếng anh về năng lượng gió

The prevetion of using wind power results in electricity formed immediately after the invention of electricity and dynamos. At first the principle of windmills was only slightly modified and instead of converting the kinetic energy of the wind into mechanical energy, a generator was used to produce electrical energy. As the flow mechanics continued to develop, the construction equipment and the shape of the blades were also made more special. Today it is called wind turbines, the concept of windmills is no longer suitable because they no longer have grinding equipment. When the oil crises started in the 1970s, many researches on energy production from other sources has been set up all over the world, including the development of somes engines like modern wind turbines.

Located in the monsoon climate zone and included more than 3,000 kilometres of coastline, Viet Nam has vast resources to promote wind energy industry. The country’s technical potential of wind energy is appreciated at hight level 27 GW. Wind technologies have rapidly developed, their prices have been lower and the Government has issued policies to support the development of wind power. Some areas in our coutry have the potentiality in wind energy: Binh Thuan, Ninh Thuan.. However, the huge resources may not be exploited as their potential.

Obviously, the government should have strategic vision on using the unuseless wind energy. By doing some surveys, we can figure out the important place to develop wind energy in a long term.

Bài luận tiếng anh về năng lượng gió (Dịch)

Gió là nguồn năng lượng tái lại và với ưu điểm là nguồn năng lượng này không tạo ra các chất độc hại như nhiên liệu hóa thạch. Đây là một trong những dạng năng lượng hiệu quả nhất, nó có thể trở thành một trong những nguồn năng lượng chính cho các thế hệ tương lai. Mặc dù năng lượng gió có nhiều ưu điểm, nhưng nó cũng có những hạn chế riêng.
Năng lượng gió đã được sử dụng từ thời nông nghiệp lúa gạo. Như chúng ta đã biết, con người đã sử dụng năng lượng gió để di chuyển thuyền buồm hoặc khinh khí cầu, ngoài năng lượng gió được sử dụng để tạo ra cơ học nhờ vào cối xay gió.
Sự ưu tiên của việc sử dụng năng lượng gió dẫn đến điện được hình thành ngay sau khi phát minh ra điện cũng như máy phát điện. Lúc đầu, nguyên lý của cối xay gió chỉ được sửa đổi một chút và thay vì chuyển đổi động năng của gió thành năng lượng cơ học, một máy phát điện được sử dụng để sản xuất năng lượng điện. Khi cơ học dòng chảy tiếp tục phát triển, thiết bị xây dựng và hình dạng của lưỡi dao cũng được chế tạo đặc biệt hơn. Ngày nay nó được gọi là tuabin gió, khái niệm cối xay gió không còn phù hợp vì chúng không còn có thiết bị mài. Khi cuộc khủng hoảng dầu mỏ bắt đầu nổ ra vào những năm thập niên 70, nhiều nghiên cứu về sản xuất năng lượng từ các nguồn khác đã được thiết lập trên toàn thế giới, bao gồm cả việc phát triển động cơ như tuabin gió hiện đại.
Nằm trong vùng khí hậu gió mùa và bao gồm hơn 3.000 km bờ biển, Việt Nam có nguồn lực lớn để thúc đẩy ngành năng lượng gió. Tiềm năng kỹ thuật năng lượng gió của đất nước được đánh giá cao ở mức cao 27 GW. Công nghệ gió đã phát triển nhanh chóng, giá của chúng thấp hơn và Chính phủ đã ban hành các chính sách hỗ trợ phát triển năng lượng gió. Một số khu vực trên đất nước hình chữ S của chúng ta có tiềm năng về năng lượng gió: Bình Thuận, Ninh Thuận .. nhưng chưa được tận dụng triệt để
Rõ ràng, chính phủ nên có tầm nhìn chiến lược về việc sử dụng năng lượng gió làm nguồn năng lượng chính trong tương lai. Thông qua việc thực hiện thêm nhiều những cuộc khảo sát tại những địa điểm này, chúng ta sẽ có được cái nhìn cụ thể hơn trong định hướng phát triển lâu dài về nguồn năng lượng bất tận của thiên nhiên này.

Xem thêm: Cách học từ vựng tiếng anh siêu tốc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

array(0) { }
Warning: Unknown: open(/tmp/sess_gp8imsi28rpk6okso433a2jrl0, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0