Các phần cơ bản trong hợp đồng bảo hiểm tiếng Anh cho xe cơ giới

Nếu bạn làm việc cho một công ty bảo hiểm, chắc hẳn sẽ có tình huống khách hàng đến mua bảo hiểm của công ty bạn là người nước ngoài. Trong trường hợp đó bạn sẽ phải soạn một hợp đồng bảo hiểm tiếng Anh đúng không? Hôm nay, trung tâm anh ngữ AROMA sẽ hỗ trợ bạn soạn hợp đồng bảo hiểm cho xe cơ giới bằng tiếng Anh nhé.

Hợp đồng bảo hiểm tiếng Anh

Hợp đồng bảo hiểm tiếng Anh

Các phần cơ bản trong hợp đồng bảo hiểm tiếng Anh cho xe cơ giới

Quốc hiệu và tiêu ngữ

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Independence – Freedom – Happiness

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tên và số hợp đồng

VEHICLE INSURANCE CONTRACT

HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM CHO XE CƠ GIỚI

No.: ….

Số: ….

Các căn cứ để ra hợp đồng

Pursuant to the Insurance Business Law No. 24/2000 / QH10 of December 9, 2000, Law No. 61/2010 / QH12 dated November 24, 2010, amending and supplementing a number of articles of the Law on Insurance Business and other documents relevant laws;

Pursuant to Civil Code No. 33/2005 / QH11 passed by the XI National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, Seventh Session, on June 14, 2005;

Pursuant to the Motor Vehicle Combined Insurance Code, issued together with Decision No. ……… dated ………… of the General Director of the Corporation Insurance Company

Pursuant to the Insurance Request dated …………. of the Company ……………..

Based on the functions, needs and capabilities of the parties

Căn cứ Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, Luật số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản pháp luật có liên quan;

Căn cứ Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005;

Căn cứ Quy tắc Bảo hiểm kết hợp xe cơ giới ban hành kèm theo Quyết định số …………. ngày ………… của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm ………….

Căn cứ Giấy yêu cầu Bảo hiểm ngày …………. của Công ty ……………..

Căn cứ chức năng, nhu cầu và khả năng của các bên

Thông tin của các bên

Today, dated … … …… , at ………………………, we are:

Hôm nay, ngày … tháng … năm ……, tại ……………….., chúng tôi gồm
PARTY A (Hereinafter referred to as Party A or Insured Person):

BÊN A (Sau đây gọi là bên A hay là Người được bảo hiểm):
Address : ………………..
Địa chỉ : ………………..

Tax code : ………………………
Mã số thuế : ………………………
Account No. : ………………………
Tài khoản : ………………………
Represented by : ………………………
Do Ông : ……………………… làm đại diện
Position :
Chức vụ :

PARTY B (Hereinafter referred to as Party B or the Underwriters):

BÊN B (Sau đây gọi là Bên B hay Người bảo hiểm)

Address : ………………..
Địa chỉ : ………………..

Tax code : ………………………
Mã số thuế : ………………………
Account No. : ………………………
Tài khoản : ………………………
Represented by : ………………………
Do Ông : ……………………… làm đại diện
Position :
Chức vụ :

The two parties agree to sign motor vehicle insurance contracts according to the following contents and terms:

Hai bên cùng thoả thuận ký kết Hợp đồng bảo hiểm xe cơ giới theo những nội dung và điều khoản cụ thể như sau:

Các điều khoản của hợp đồng bảo hiểm tiếng Anh cho xe cơ giới

Article 1: Insured Person

Article 2: Subjects of insurance

Article 3: Geographical scope of insurance

Article 4: Insurance coverage, conditions, terms of insurance and exclusion clause

Article 5: Insurance duration

Article 6: Sum Insured

Article 7: The exemption / deduction level applicable to vehicle insurance

Article 8: Premium

Article 9: Payment of premiums

Article 10: Applicable law

Article 11: Responsibilities of the parties

Article 12: Documents constituting the insurance contract and priority order of application

Article 13: Settlement of disputes

Article 14: General commitments

Điều 1: Người được bảo hiểm

Điều 2: Đối tượng được bảo hiểm

Điều 3: Phạm vi địa lý được bảo hiểm

Điều 4: Phạm vi bảo hiểm, điều kiện, điều khoản bảo hiểm và điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm

Điều 5: Thời hạn bảo hiểm

Điều 6: Số tiền bảo hiểm

Điều 7: Mức miễn thường/khấu trừ áp dụng đối với bảo hiểm vật chất xe

Điều 8: Phí bảo hiểm

Điều 9: Thanh toán phí bảo hiểm

Điều 10: Luật áp dụng

Điều 11: Trách nhiệm của các bên

Điều 12: Các tài liệu cấu thành hợp đồng bảo hiểm và thứ tự ưu tiên áp dụng

Điều 13: Giải quyết tranh chấp

Điều 14: Cam kết chung

Trên đây là các phần cơ bản trong hợp đồng bảo hiểm tiếng Anh cho xe cơ giới. Các bạn hãy vận dụng vào các điều kiện thực tế để soạn hợp đồng cho công ty thật tốt nhé. Chúc bạn thành công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

array(0) { }