Mẫu câu dùng trong cuộc họp – Tiếng anh thương mại (P3)

Mỗi cuộc họp cần có những cuộc thảo luận để giải quyết các vấn đề tồn tại đã đề ra. Hôm nay Aroma – Tiếng anh cho người đi làm sẽ cùng bạn học về cách thảo luận các vấn đề trong cuộc họp có sử dụng tiếng anh thương mại. Bạn hãy cùng xem “Mẫu câu dùng trong cuộc họp – Tiếng anh thương mại (P3)” nhé!

Mau-cau-dung-trong-cuoc-hop-tieng-anh-thuong-mai-p3

Mẫu câu dùng trong cuộc họp – Tiếng anh thương mại (P3)

Phần IV – Discussing Items

–           Introducing the First Item on the Agenda (Giới thiệu mục đầu tiên của chương trình họp)

So, let’s start with …

Vậy chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu với …

I’d suggest we start with…

Tôi đề nghị chúng ta bắt đầu với ….

Why don’t we start with… ?

Tại sao chúng ta không bắt đầu với … nhỉ?

So, the first item on the agenda is …

Vậy mục đầu tiên trong cuộc họp là …

Pete, would you like to kick off?

Pete, anh có vui lòng bắt đầu cuộc họp không?

Shall we start with …?

Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp với … nhé?

(name of participant), would you like to introduce this item?

(tên người tham dự), anh/ chị vui lòng giới thiệu đề mục này nhé?

–           Closing an Item (Kết thúc một mục)

I think that takes care of the first item.

Tôi nghĩ rằng điều đó sẽ giải quyết mục đầu tiên.

Shall we leave that item?

Chúng ta sẽ rời khỏi mục này chứ?

Why don’t we move on to…?

Tại sao chúng ta không chuyển đến …. nhỉ?

If nobody has anything else to add, lets …

Nếu không ai có thêm bất kỳ ý kiến bổ sung nào nữa, chúng ta sẽ cùng …

–           Next Item (Mục tiếp theo)

Let’s move onto the next item

Chúng ta hãy cùng chuyển sang mục tiếp theo.

Now that we’ve discussed X, let’s now …

Vừa rồi chúng ta đã thảo luận về X, bây giờ chúng ta hãy cùng …

The next item on today’s agenda is…

Mục tiếp theo của cuộc họp ngày hôm nay là …

Now we come to the question of …

Bây giờ chúng ta đến với câu hỏi của …

–           Giving Control to the Next Participant (Dẫn dắt / kiểm soát người tham dự tiếp theo)

I’d like to hand over to (name of participant), who is going to lead the next point.

Tôi rất vui lòng bàn giao cho (tên người tham dự), người sẽ chủ trì điểm kế tiếp

Next, (name of participant) is going to take us through …

Tiếp theo, (tên người tham dự) sẽ đưa chúng ta qua …

Now, I’d like to introduce (name of participant) who is going to …

Bây giờ, tôi rất vui mừng giới thiệu (tên người tham gia) người sẽ …

Một cuộc họp thành công có sự phối hợp nhịp nhàng giữa những người tham gia và giải quyết được các vấn đề yêu cầu. Sự thống nhất về ý kiến giữa các thành viên sẽ đem lại không khí hài hòa cho cuộc họp đó. Mỗi lần thảo luận, bạn hãy sử dụng “Mẫu câu dùng trong cuộc họp – Tiếng anh thương mại (P3)” nhé. Điều đó sẽ giúp cuộc họp diễn ra suôn sẻ và logic hơn.

Bạn hãy kết hợp giữa kỹ năng và tiếng anh thương mại để đem lại hiệu quả tốt nhất trong các cuộc họp công ty nhé!

Xem ngay: Từ vựng tiếng anh thương mại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

array(0) { }