Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-tabs.php on line 193

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-recentposts.php on line 169

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-relatedposts.php on line 177

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-popular.php on line 206

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-catposts.php on line 167

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions.php on line 912
Tình huống báo cáo số liệu – Tiếng Anh thương mại

Tình huống báo cáo số liệu – Tiếng Anh thương mại

Tại các doanh nghiệp, trong các cuộc thuyết trình và thảo luận các vấn đề, các số liệu sẽ được công bố trước hội nghị nhằm đưa ra tình hình và phân tích cụ thể. Qua đó, doanh nghiệp đưa ra giải pháp tháo gỡ khó khăn và duy trì sự thuận lợi. Với các doanh nghiệp đa quốc gia, bạn sẽ cần tìm hiểu tiếng Anh thương mại để báo cáo cụ thể và phù hợp.

Tinh-huong-bao-cao-so-lieu-tieng-anh-thuong-mai

Các đoạn hội thoại tiếng Anh thương mại – tình huống báo cáo số liệu

Dialogue 1: Some facts and figures – Một số dữ kiện và số liệu

A: Turnover rose in the year to April by 11 percent to 4 billion dollars compared with 3,8 billion in the previous year. Profits jumped 20 percent in this period. However, these results give a misleading picture as the company sold its French subsidiary during the period for a ‘one-off’ profit of half a billion dollars.

Tính đến tháng 4 năm nay, doanh thu tăng lên 11% tương ứng với 4 tỷ đô so với 3,8 tỷ trong năm trước. Lợi nhuận tăng 20% trong giai đoạn này. Tuy nhiên, những kết quả này đưa ra một hình ảnh gây hiểu nhầm khi công ty đã bán công ty con của Pháp trong khoảng thời gian cho lợi nhuận ‘một lần’ là nửa tỷ đô la.

Dialogue 2: Predictions – Dự đoán

A: We’re currently predicting a slow down in sales for next year. Global trading conditions are not promising. However, one area where we expect growth to continue is in Japan and Korea, where analysts are forecasting an upturn in the market. – Chúng tôi dự đoán doanh số kinh doanh sẽ chậm lại trong năm tới. Điều kiện giao dịch toàn cầu không hứa hẹn . Tuy nhiên, một lĩnh vực mà chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng sẽ tiếp tục ở Nhật Bản và Hàn Quốc, noi các nhà phân tích dự báp sự tăng trưởng của thị trường.

B: Is that for the whole of the region? – Điều này có cho toàn khu vực không?

A: Yes, we’re looking at a growth rate of between 1 and 3 percent in these areas. – Có, chúng tôi đang xem xét tỷ lệ tăng trưởng giữa 1 và 3% ở khu vực này.

Dialogue 3: Trends: upwards – Xu hướng: tăng

A: As you can see from the graph, sales have increased considerably this year. The beginning of the year was poor, but sales picked up in February and reached a peak in August. Since then they have fallen a little but the overall trend is upwards. The outlook is very healthy.

Như các bạn thấy từ biểu đồ, doanh thu  bán hàng đang tăng đáng kể trong năm nay. Dầu năm hạn chế, nhưng doanh số bán hàng tăng trong tháng Hai và đạt đỉnh trong tháng Tám. Kể từ đó, chúng đã giảm một chút nhưng xu hướng tổng thể là tăng lên. Triển vọng rất tốt.

Dialogue 4: Trends: downwards – Xu hướng: giảm

A: The chart clearly shows the dramatic fall in productions since the beginning of the year, and unfortunately this is a trend which will continue. The closure of our Lufwa plant in January accounts for the sharp fall at the time and as sales have continued to decline, we have had to temporarily shut down a number of our factories. These are difficult times for the company.

Biểu đồ rõ ràng cho thấy sự sụt giảm đáng kể trong sản xuất kể từ đầu năm, và tiếc rằng đây là một xu hướng sẽ tiếp tục diễn ra. Kế hoạch đóng cửa nhà máy Lufwa của chúng ta vào tháng Giêng đã giảm mạnh vào thời điểm đó và khi doanh số bán hàng tiếp tục giảm, chúng tôi phải tạm thời đóng cửa một số nhà máy của chúng ta. Đây là những thời điểm khó khăn của công ty.

Dialogue 5: Trends: steady – Xu hướng: ổn định (đi ngang)

A: If you compare this six-month period with the previous six months, you will notice that there has been very little change in the number of guests visiting our hotel. In fact, guest numbers have not increased for three years. We need to think about what we can do to make our hotel more popular.

Nếu bạn so sánh giai đoạn sáu tháng này với sáu tháng trước đó, bạn sẽ nhận thấy rằng có rất ít thay đổi về số lượng khách đến thăm khách sạn của chúng ta. Trong thực tế, số lượng khách không tăng trong ba năm. Chúng ta cần phải suy nghĩ về những gì chúng ta có thể làm để làm cho khách sạn của chúng ta nổi tiếng hơn.

Các mẫu câu và từ vựng tiếng Anh thương mại cần ghi nhớ

–          Turnover rose in the year to April: doanh thu tăng trong năm nay tính đến tháng Tư

Bạn có thể sử dụng các cách khác để miêu tả kỳ tính toán:

+ in the first/ second/ final quarter: trong quý một/ hai/ cuối cùng trong năm.

+ in the year to date: trong năm nay tính đến ngày

+ In the current year: trong năm hiện tại

–          … by 11 percent… : 11%

Bạn cần lưu ý cách sử dụng giới từ “by” đi kèm với phần trăm và con số:

By what percentager did turnover grow? – Doanh thu tăng trưởng bao nhiêu phần trăm?

It grew by 5.9% (five point nine percent) – Nó tăng 5.9%

It went up 2 ½ % (twp and a half percent) – Nó tăng 2.5%

–          … these results give a misleading picture… – những kết quả này đưa ra một hình ảnh gây hiểu lầm

–          … a ‘one-off’ profit… : a profit which will not be repeated. – lợi nhuận ‘một lần’: lợi nhuận sẽ không được nhắc đến lần nữa.

–          We’re currently predictiong a slow down… – Chúng tôi dự đoán xu hướng giảm nhẹ…

–          … analysts are forecasting an upturn… – các chuyên gia đang dự đoán tăng…

–          We’re looking at a growth rate of between 1 and 3 percent… – Chungs ta đang xem xét tỷ lệ tăng trưởng giữa 1 và 3%

–          As you can see from the graph… – Như các bạn thấy trên biểu đồ,…

–          … sales have increased considerably… – … doanh số bán gabfd đã tăng đáng kể…

–          Sales picked up in February… – Doanh số bán hàng đã tăng trong tháng Hai…

–          … Sales reached a peak in August. – .. Doanh số bán hàng đạt đỉnh vào tháng Tám.

–          … sales have continued to decline… – doanh số bán hàng tiếp tục giảm

–          If you compare this six-month period… – Nếu các bạn so sánh khoảng thời gian sáu tháng này

–          … there has been very little change… có thay đổi rất nhỏ…

Như bạn đã tìm hiểu, các cấu trúc mẫu câu, từ vựng và hội thoại tieng anh thuong mai trên đây sẽ giúp bạn tìm hiểu thêm về tình huống báo cáo số liệu của doanh nghiệp. Bạn có thể sử dụng trong thuyết trình và thảo luận các vấn đề.

Xem thêm:


Notice: compact(): Undefined variable: limits in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

array(0) { }