Uncategorized Archive

Thành ngữ về sự tức giận

Những thành ngữ (idioms) thường có nghĩa bóng hơn là nghĩa đen. Ví dụ: nếu bạn ‘see red’ – có nghĩa là bạn đang rất tức giận (nghĩa bóng), chứ không phải bạn nhìn thấy một vật hoặc một người nào đó có màu đỏ (nghĩa đen).

GIỚI TỪ CHỈ THỜI GIAN

at/on/in: At, on và in là những giới từ chỉ thời gian cơ bản nhất * “at” được dùng cho những thời điểm nhất định, ví dụ: – I start work at 9 o’clock (Tôi bắt đầu làm việc từ 9h))

Động từ đi kèm với giới từ Out

Back out – thay đổi quyết định và không làm điều gì đó nữa VD: I’m nervous about making a speech tomorrow, but I don’t want to back out now => Tôi đang lo lắng về buổi diễn thuyết ngày mai, nhưng bây giờ tôi không muốn
array(0) { }