Bài 3 : Mạo từ ( Articles )

Cùng tìm hiểu về Mạo từ nhé các bạn!

A.Mạo từ bất định : ( indefinite articles )
” a ” đứng trước phụ âm.vd : a boy , a girl , a pen , …
” an ” đứng trước nguyên âm : an egg , an apple , an hour
II.Quy tắc chung về cách dùng
A.Mạo từ dùng với danh từ chỉ cái đếm được
+số ít
1.nếu nói chung , dùng a , an
vd : a dog is an animal
2.nếu chỉ một cái , một đơn vị dùng a , an
vd : i have a pen
3.Nếu đã xác định dùng ” the ”
vd : i want the book on your desk
+số nhiều
1.nếu nói chung thì k có mạo từ
vd : dogs are animals
2.thường dùng với tính từ chỉ số lượng : some , many , a few, three , ..
vd : i have three pens
3.nếu đã xác định dùng ” the ”
vd : i want the books on your desk
B.Mạo từ dùng với danh từ chỉ cái không đếm được
+số ít
1.nếu nói chung không có mạo từ
vd : i like coffee
2.nếu đã xác định : dùng ” the ”
vd : i cant drink the coffee in this cup
+số nhiều
1.nếu nói chung không dùng số nhiều , muốn chỉ một số lượng nào đó có thể dùng tính từ chỉ số lượng : some , much , a little , …
vd : there is some milk in that bottle ( có một ít sữa trong chai đó )
Sau đây là 1 số bài tập ứng dụng mọi người xem và thực hành nhé !
Ex1.Đổi sang số nhiều
1.a chair is made of wood
2.a cow gives milk
3.a buffalo eats grass
4.a writer writes a book
5.a pen is necessary for a pupil
Ex2.Đổi sang số ít
1.horses are animals
2.balls are toys
3.Cities are big towns
4.Roses are beautiful flowers
5.Children must go to school.”

 

Nội dung khác liên quan:

>> Forget and Remember

>> Cách dùng Almost

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

array(0) { }