Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-tabs.php on line 193

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-recentposts.php on line 169

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-relatedposts.php on line 177

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-popular.php on line 206

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-catposts.php on line 167

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions.php on line 912
Từ vựng tiếng anh thương mại cần biết - Học tiếng anh giao tiếp nhà hàng

Từ vựng tiếng anh thương mại cần biết

Anh văn thương mại có rất nhiều thuật ngữ ít gặp, khiến cho những nhân sự trong ngành thương mại gặp không ít khó khăn khi phải tìm hiểu tài liệu liên quan bằng tiếng anh hoặc sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp với đối tác.

Để giúp bạn học tiếng anh tốt, bài học hôm nay sẽ gửi đến các bạn danh sách từ vựng tiếng anh thương mại.

tieng-anh-thuong-mai-11

TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ :

memorandum of understanding (MOU) [,memə’rændəm əv ,ʌndə’stændiη] : biên bản ghi nhớ

net present value (NPV) [net ‘preznt ‘vælju:] : hiện giá thuần

economic rate of return (ERR) [,i:kə’nɔmik reit əv ri’tə:n]: tỷ suất hoàn vốn kinh tế

internal rate of return (IRR) [in’tə:nl reit əv ri’tə:n] : tỷ suất thu nhập nội bộ

return on equity (ROE) [ri’tə:n on ‘ekwiti] : tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu

return on assets (ROA) [ri’tə:n on ‘æsets]  : tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản

return on investment (ROI) [ri’tə:n on in’vestmənt]  : tỷ suất hoàn vốn đầu tư

financial leverage [fai’næn∫l ‘li:vəridʒ] : đòn bẩy tài chính

customs value [‘kʌstəm ‘vælju:] : trị giá hải quan

accounting concepts [ə’kauntiη ‘kɔnsepts] : các khái niệm kế toán

financial management [fai’næn∫l ‘mænidʒmənt] : quản trị tài chính

abnormal profit [æb’nɔ:məl ‘prɔfit] : lợi nhuận dị thường

normal profit [‘nɔ:məl ‘prɔfit] : lợi nhuận thông thường

macro environment [‘mækrou in’vaiərənmənt] : môi trường vĩ mô

core competencies [kɔ:’kɔmpitəns] : năng lực lõi

foreign direct investment (FDI) [‘fɔrin di’rekt in’vestmənt ] : đầu tư trực tiếp nước ngoài

customer relationship management (CRM) [‘kʌstəmə ri’lei∫n∫ip ‘mænidʒmənt]: quản trị quan hệ khách hàng

management philosophy [‘mænidʒmənt fi’lɔsəfi] : triết lý quản trị

internal rate of return (IRR) [in’tə:nl reit əv ri’tə:n] : tỷ lệ hoàn vốn nội bộ

net present value (NPV) [net ‘preznt ‘vælju:] : hiện giá ròng, giá trị hiện tại ròng

payment terms [‘peimənt təms] : thời hạn thanh toán

foreign debt [‘fɔrin det] : nợ nước ngoài

foreign exchange market [‘fɔrin iks’t∫eindʒ ‘mɑ:kit] : thị trường ngoại hối

letter of credit [‘letə əv ‘kredit] : thư tín dụng

initial public offering (IPO) [i’ni∫əl ‘pʌblik ‘ɔfəriη] : phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu

consumer price index (CPI) [‘kʌstəmə prais in’dex]: chỉ số giá tiêu dùng

marginal benefit [‘mɑ:dʒinl ‘benifit] : lợi nhuận biên (biên tế)

exchange rate [iks’t∫eindʒ reit  ] : tỷ giá hối đoái

trade balance [treid ‘bæləns] : cán cân thương mại

interest rates [‘intrəst reits]: tỷ lệ lợi tức

inflation rate [in’flei∫n reits]: tỷ lệ lạm phát

credit rating agency [‘kredit reitiη ‘eidʒənsi] : cơ quan xếp hạng tín dụng

Chúc các bạn học tu vung tieng anh thuong mai hiệu quả và vui vẻ mỗi ngày!

Bài viết có nội dung liên quan:
>> từ vựng tiếng Anh thương mại quốc tế


Notice: compact(): Undefined variable: limits in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

array(0) { }