Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-tabs.php on line 193

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-recentposts.php on line 169

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-relatedposts.php on line 177

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-popular.php on line 206

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-catposts.php on line 167

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions.php on line 912
Tình huống: Chế độ công ty – Anh văn thương mại

Tình huống: Chế độ công ty – Anh văn thương mại

Trong các tình huống anh van thuong mai, trao đổi về chế độ công ty như: điều kiện làm việc, lương thưởng, cơ hội thăng tiến, chế độ nhân viên… rất được mọi người quan tâm, đặc biệt là nhân viên và các ứng viên đang muốn ứng tuyển. Vậy bạn sẽ nói gì khi có người muốn hỏi về chế độ công ty, hãy xem ngay tình huống Anh văn thương mại sau đây cùng aroma nhé!

 Tinh-huong-che-do-cong-ty-anh-van-thuong-mai

Tình huống: Chế độ công ty – Anh văn thương mại

Dialogue 1: Working conditions – Điều kiện làm việc

A: Are you pleased you moved to the Bangkok office? – Anh có vui không khi anh chuyển đến văn phòng ở Băng Cốc?

B: Yes, I am. The atmosphere is very relaxed and I have a good group of colleagues. There’s a great mix of nationalities and we often go out for dinner or for a drink after work. Everyone is on first name terms. – Có. Không khí làm việc rất dễ chịu và tôi có một nhóm đồng nghiệp tốt. Có sự pha trộn giữa các quốc gia và chúng tôi thường đi ra ngoài ăn hoặc uống sau giờ làm việc. Mọi người đều có quy định về tên.

A: Don’t you find it very hot there? – Anh không cảm thấy ở đó trời quá nóng sao?

B: Bangkok is hot, yes, but the offices are very comfortable. All the buildings and cars are air-conditioned. I have no regrets about moving. – Băng Cốc nóng, đúng vậy, nhưng các văn phòng lại rất thoải mái. Tất cả các tòa nhà và ô tô đều có điều hòa. Tôi không hối hận khi chuyển đến đây.

Dialogue 2: Financial rewards – Thưởng tiền

A: What kind of salary do you think we should offer for the new sales managers’s job in Almaty? – Anh nghic chúng tôi nên đưa ra mức lương nào cho vị trí quản lý kinh doanh mới ở Almaty?

B: It’s difficul to say. We would normally pay $50.000 a year plus commission for a job with these responsibilities, but I don’t know about the cost of living in Kazakhstan and I have no idea about the level of local salaries.  – Thật khó nói. Chúng ta thường trả 50.000 đô la một năm cộng với hoa hồng cho công việc với trách nhiệm này, nhưng tôi không biết chi phí sinh sống ở Kazakhstan và tôi không có ý kiến cho mức lương cơ sở.

A: Neither have I. I’ll talk to Balgira Karakas about it. She’s originally from Almaty – I think she’s working in our Dacca office at the moment. – Tôi cũng vậy. Tôi sẽ nói chuyện với Balgira Karakas về điều này. Cô ấy đến từ Almaty – tôi nghĩ cô ấy đang làm việc ở văn phòng Dacca lúc này.

Dialogue 3: Job benefits – Quyền lợi nghề nghiệp

A: How’s the new job? – Công việc mới thế nào?

B: I’m very happy with it. The salary is reasonable – not quite as good as in the last job but the company really looks after its people. – Tôi rất vui. Mức lương hợp lý – không hoàn toàn tốt như công việc trước nhưng công ty thực sự chăm lo cho nhân viên.

A: How do you mean? – Ý anh là gì?

B: Well, I have free use of the company gym and health club, they pay for all my phone calls and I get excellent medical insurance. Sickness pay and holodays are very good and the promotion prospects are excellent. – Ồ, tôi có thể sử dụng miễn phí phòng tập gym và câu lạc bộ sức khỏe của công ty, họ trả tiền cho tất cả các cuộc gọi điện thoại của tôi và tôi nhận được tiền bảo hiểm y tế lớn. Chi trả ốm đau và nghỉ lễ rất tốt và xức tiến quảng bá tuyệt vời.

A: You’re lucky. – Anh thật may mắn.

B: Yes, I am – they event give us a season ticket for the local football team! – Đúng vậy – học thậm chí còn đưa cho chúng tôi vé mùa của đội bóng địa phương!

Dialogue 4: Retirement and redundancy – Nghỉ hưu và sa thải

A: How has the takeover affected the company? – Việc tiếp quản ảnh hưởng đến công ty thế nào rồi?

B: Well, the new owners are going to close down a plant in Manila and other in Dubai. About 300 people are going to lose their jobs. – Ồ, ông chủ mới sẽ đóng cửa một nhà máy ở Manila và một cái khác ở Dubai. Khoảng 300 người sẽ bị mất việc.

A: That’s terrible. – Thật tồi tệ.

B: Actually it’s not quite as bad as it seems. Most of the staff will be offered jobs in other plants and quite a few want to take early retirement. – Thực tế nó không phải quá xấu như vậy. Hầu hết các nhân viên sẽ được làm việc trong những nhà máy khác và một số ít thì muốn nghỉ hưu sớm.

A: So there are no compulsory redundancies? – Vậy là không có sa thải bắt buộc?

B: Very few. – Rất ít.

A: That’s good news. – Tin tốt đấy.

Aroma hy vọng các đoạn hội thoại Anh văn thương mại trên đây sẽ giúp bạn giao tiếp tình huống nói về chế độ công ty một cách tốt hơn. Bởi các câu giao tiếp trên đây thường xuyên được sử dụng để thể hiện tình huống này.

Xem thêm:


Notice: compact(): Undefined variable: limits in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

array(0) { }