Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-tabs.php on line 193

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-recentposts.php on line 169

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-relatedposts.php on line 177

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-popular.php on line 206

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions/widget-catposts.php on line 167

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-content/themes/splash/functions.php on line 912
Tình huống thuyết trình – tiếng Anh chuyên ngành thương mại

Tình huống thuyết trình – tiếng Anh chuyên ngành thương mại

Ở mỗi công ty, việc trình bày ý tưởng trước đông người thường được thực hiện để giải quyết các vấn đề liên quan đến sản xuất kinh doanh. Nếu bạn cần thuyết trình, bạn sẽ làm gì khi muốn thông báo lịch trình, chuyển tiếp nội dung mới, đối phó với tình huống xảy ra,… bằng tiếng Anh chuyên ngành thương mại? Nếu bạn đang lúng túng, hãy xem ngay các tình huống sau đây!

Tinh-huong-thuyet-trinh-tieng-anh-chuyen-nganh-thuong-mai

Tình huống thuyết trình – tiếng Anh chuyên ngành thương mại

Dialogue 1: Setting the scene – Thông báo chương trình

A: Hello everyone. It’s good to see you all here so early in the morning. My name’s Hiro Rosado and I’d like to talk about how we organise language training here. First I’ll describe how English has become the company language, then I’ll outline our study programmes. Finally I’d like to say somethings about some of our plans for the future. – Xin chào tất cả các bạn. Thật vui được gặp tất cả các bạn ở đây trong buổi sáng sớm này. Tên tôi là Hiro Rosado và tôi muốn trò chuyện với các bạn để làm thế nào chúng ta tổ chức buổi đào tạo ngôn ngữ tại đây. Đầu tiên, tôi sẽ mô tả làm thế nào tiếng Anh trở thành ngôn ngữ doanh nghiệp, sau đó, tôi sẽ trình bày sơ bộ chương trình học của chúng ta. Cuối cùng tôi muốn nói vài điều về một số kế hoạch trong tương lai.

Dialogue 2: Moving one – Chuyển tiếp

A: … so that’s all I wanted to say about the budget for next year. I’d now like to move on to the question Rosa raised earlier. – vật đó là tất cả những gì tôi muốn nói về ngân sách cho năm tới. Hiện tại tôi muốn chuyển đến câu hỏi mà Rosa đã nêu lên trước đó.

… That leads me to my next point. We need to look carefully at how we plan for next year. – Điều đó đã dẫn tôi đến điểm tiếp theo. Chúng ta cần xem xét kỹ lưỡng làm thế nào chúng ta thực hiện kế hoạch cho năm tới.

… So, next year’s budget. I’d now like to talk about the action we are taking to reach our targets. – Vậy, ngân sách của năm tới. Tôi muốn nói về hoạt động mà chúng ta sẽ thực hiện để đạt mục tiêu.

Dialogue 3: Dealing with questions – Giải quyết các câu hỏi

A: How much is the project going to cost? – Dự án này sẽ tốn bao nhiêu?

B: I’m afraid I can’t say at the moment. – Tôi e răng tôi không thể nói ngay lúc này.

C: Can you tell us when the report will be ready? – Anh có thể nói cho chúng tôi biết khi nào báo cáo sẽ sẵn sàng không?

B: I’m hoping to have it ready by the end of the week. – Tôi hy vọng sẽ sẵn sàng trước cuối tuần.

D: Are you planning to recruit more staff? – Anh có kế hoạch tuyển thêm nhân viên không?

B: Sorry, I didn’t catch the question. Could you repeat it, please? – Rất tiếc, tôi không bắt kịp câu hỏi. Anh vui lòng nhắc lại được chứ?

D: Sorry, I’d like to know if you are planning to recruit more staff. – Xin lỗi, tôi muốn biết liệu anh có kế hoạch tuyển thêm nhân viên không.

B: Did everyone hear that? The questions was: ‘Are we planning to recruit more staff? – Mọi người có nghe thấy không? Câu hỏi là: ‘Chúng ta có kế hoạch tuyển thêm nhân viên không?

Dialogue 4: Dealing with the unexpected – Đối phó với điều bất ngờ

A: Oh, dear. – Ôi trời ơi.

B: Is it broken? – Cái gì vỡ vậy?

A: Yes, the bulb is broken. I’m afraid I won’t be able to use the projector. Could you bear with me, I have some paper copies in my briefcase. – Đúng vậy, cái bóng đền bị vỡ. Tôi e rằng tôi không thể sử dụng máy chiếu nữa. Anh có thể chờ đợi một lát với tôi, tôi có một số bản sao trong cặp của tôi rồi.

B: Are you OK? – Cô ổn chứ?

A: Yes, I think so. Could I have a glass of water? That’s better. Sorry, where was I? – Vâng, tôi nghĩ vậy. Tôi có thể uống một cốc nước không? Sẽ khá hơn đấy. Xin lỗi, tôi đang ở đâu vậy?

B: You were just about to tell us some interesting news. – Cô vừa nói với chúng tôi về một số tin tức thú vị.

Dialogue 5: Recapping – tóm tắt

A: As I mentioned earlier, we hope to finish the project by the end of the year, I said that we were on schedule. Having said that, there are a couple of potential problems… – Như tôi đã đề cập trước đó, chúng tôi hy vọng sẽ hoàn thành dự án vào cuối năm nay, tôi đã nói rằng chúng tôi đã có kế hoạch. Cũng phải nói rằng, có một vài vấn đề tiềm ẩn…

Dialogue 6: Coming to an end – Sắp kết thúc

A: I’d like to finish by thanking you all for coming here today and I look forward to seeing you in two weeks’ time. If anyone has any questions, please ask. I will be around for coffee later and you are very welcome to contact me if you have any queries before the next meeting. – Tôi muốn kết thúc bằng việc cảm ơn tất cả các bạn vì đã đến đây hôm nay và tôi mong đợi được gặp các bạn trong thời gian hai tuần. Nếu bất kỳ ai có câu hỏi nào, vui lòng đề xuất. Tôi sẽ ở uống cafe một lát và bạn vui lòng liên hệ với tôi nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào trước cuộc họp tiếp theo.

Với các đoạn hội thoại tiếng Anh chuyên ngành thương mại cho tình huống thuyết trình trên đây, bạn có thể áp dụng để thành công hơn khi trình bày ý tưởng, giải đáp thắc mắc… Ngoài ra, bạn có thể luyện nghe tiếng Anh thương mại hàng ngày để nhanh chóng tiến bộ hơn. Nào, hãy cùng chinh phục tiếng Anh thương mại nhé!

Có thể bạn đang tìm kiếm:


Notice: compact(): Undefined variable: limits in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /home/ktvntd/domains/ktvntd.edu.vn/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

array(0) { }