Ngữ pháp tiếng Anh Archive

Cách sử dụng cấu trúc dự đoán với “Will”

Trong bài học The Flatmates, khi xếp của Tim mô tả về kế hoạch của ông ta, và nói rằng ‘That’ll take the heat off us…’ (Kế hoạch này sẽ giúp chúng ta tránh được rắc rối…’, ông ta đang dự đoán những kết quả của kế

Sự khác nhau cơ bản của Translator và Interpreter

“Interpreting” (thông dịch) và “Translation” (dịch thuật) đều liên quan đến hai ngành language (ngôn ngữ) and linguistics (ngôn ngữ học) nhưng hiếm khi được thực hiện bởi cùng một người hoặc nhiều người. Nhìn chung, translation và interpretation khác nhau về mặt phương tiện truyền đạt.

Một số cách dùng của “need”

“Need” có thể được dùng như một động từ thường hoặc một trợ động từ 1. Need dùng như một động từ thường: a) Động từ đi sau need chỉ ở dạng nguyên thể khi chủ ngữ là một vật thể sống: Ví dụ: My friend needs

Dấu chấm câu – đọc và thư giãn

Dấu chấm câu – đọc và thư giãn 1- A SHAVE FOR NOTHING Ngoài cửa kính tiệm hớt tóc có sơn mấy câu: My name is Fink and what do you think I will give you a shave for nothing and give you a drink Ông khách
array(0) { }